Privatumo ir slapukų politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.sentimento.lt elektroninės parduotuvės (Pardavėjo) ir www.sentimento.lt kliento (toliau – Pirkėjo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. www.sentimento.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia www.sentimento.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. www.sentimento.lt gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį Bendrosios duomenų apsaugos reglamentą. Duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

5.1. galėtume apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos www.sentimento.lt metu privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, www.sentimento.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios asmens duomenims užtikrina apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. www.sentimento.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

II. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

III. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

IV. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

12. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. paštu info.sentimento@gmail.com.

VI. Privatumo politikos keitimas

13. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.

14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. parduotuvės sistemoje.